Obchodní podmínky webového portálu Enkidoo


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti PREzákaznická, a.s., sídlo: Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 06532438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 22870 („Poskytovatel“) upravují základní práva při využití webového portálu www.enkidoo.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“; v případě využívání služeb dle článků 4 a 5 označován rovněž jako „Zákazník“) a další související právní vztahy mezi Uživateli a Poskytovatelem. Webový portál je tematicky zaměřen především na poradenství při životních situacích souvisejících s bydlením, stěhováním a dodávkami energií a souvisejících produktů a služeb.

 

1.2 Poskytovatel poskytuje prostřednictvím Webového portálu svým Uživatelům následující služby (dále společně jen „Služby“):

 

a) informační a poradenské služby zejména v oblasti stěhování a dodávek elektřiny/plynu, 
b) srovnání nabídek dodávek elektřiny/plynu dodavatelů elektřiny/plynu, 
c) sjednání smlouvy o dodávce elektřiny/ plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu v zastoupení Uživatele s vybraným dodavatelem („zprostředkování v energetických odvětvích“) a
d) obstarání příležitosti Uživatele k uzavření smlouvy o dílo na poskytnutí drobných elektroinstalačních prací („zprostředkování elektroinstalačních prací“).  
 

1.3 Služby jsou poskytovány Uživatelům ze strany Poskytovatel bezúplatně.

 


2. INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

 

2.1 Poskytovatel poskytuje Uživatelům informační a poradenské služby v rámci tematického zaměření Webového portálu. Tyto služby jsou na Webovém portálu blíže upřesněny.

 

2.2 Sdělením identifikačních a kontaktních údajů Uživatele dochází k uzavření smlouvy o poskytování informačních a poradenských služeb.2.3 Informace jsou obecným doporučením, jsou poskytovány všem Uživatelům stejně bez ohledu na případné specifické podmínky Uživatele a bez znalosti specifických potřeb Uživatele. Poskytovatel negarantuje vhodnost použití na každý případ Uživatele.

 


3. SROVNÁNÍ NABÍDEK ELEKTŘINY A PLYNU

 

3.1 Webový portál obsahuje seznam produktů dodávek elektřiny/plynu nabízených dodavateli na území České republiky. Srovnání produktů na Webovém portálu je pouze orientační a standardně vychází z produktů dodavatelů zveřejňovaných na jejich internetových stránkách. Poskytovatel nezveřejňuje na Webovém portálu úplný výčet produktů všech dodavatelů na trhu. Zároveň se nejedná o nabídky těchto dodavatelů na uzavření smlouvy o dodávce elektřiny/ plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu vůči Uživatelům, a Poskytovatel tak negarantuje Uživatelům, že k uzavření smlouvy v případě jejich zájmu na vybraný produkt ze strany dodavatelů skutečně dojde.

 

3.2 Webový portál umožňuje Uživateli po zadání vstupních údajů (předpokládaný objem dodávky a distribuční území) seřadit vyobrazené produkty dodávek elektřiny/plynu podle indexu Enkidoo (popis indexu naleznete na: https://www.enkidoo.cz/index-enkidoo) a jiných kritérií a případně též určit orientační roční peněžní úsporu Uživatele při využití daného produktu.

 


4.  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

 

4.1 Poskytovatel nabízí Zákazníkům možnost uzavření smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích, na základě které Poskytovatel zastoupí Zákazníka při sjednání smlouvy o dodávce elektřiny/ plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu do jeho odběrného místa s dodavatelem (dále jen „Smlouva o dodávce“), jehož nabídku vyhodnotí Zákazník dle svého uvážení za nejvýhodnější, včetně provádění přípravných prací směřují k uzavření této smlouvy o dodávce (dále v této části 4 Podmínek jen „Smlouva o zprostředkování“). Nedílnou součástí Smlouvy o zprostředkování jsou tyto Podmínky a písemné odsouhlasení požadavku na Smlouvu o dodávce ze strany Zákazníka dle odst. 4.7.

 

4.2 Poskytovatel při provádění činností dle Smlouvy o zprostředkování jedná jako zprostředkovatel v energetických odvětvích ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

 

4.3 Součástí Smlouvy o zprostředkování je plná moc, kterou Zákazník uděluje Poskytovateli v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, který je dostupný z Webového portálu. Podepsáním plné moci je Smlouvy o zprostředkování uzavřena. Poskytovatel bezprostředně po uzavření předá Zákazníkovi jedno vyhotovení uzavřené Smlouvy o zprostředkování včetně plné moci v elektronické podobě, k čemuž Zákazník uděluje souhlas.

 

4.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět Smlouvu o zprostředkování bez výpovědní doby a odvolat plnou moc.

 

4.5 Při plnění Smlouvy o zprostředkování se Poskytovatel řídí pokyny Zákazníka. Na základě Smlouvy o zprostředkování zastoupí Poskytovatel Zákazníka ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním dodávek elektřiny/plynu, zejména je Poskytovatel oprávněn v zastoupení Zákazník jednat s dodavateli elektřiny/plynu či provozovateli distribučních soustav a v zastoupení Zákazník uzavřít a podepsat Smlouvu o dodávce s dodavatelem, kterého si Zákazník vybere.

 

4.6 Bezodkladně po podpisu plné moci zahájí Poskytovatel přípravné práce a jednání s Zákazníkem směřující ke sjednání Smlouvy o dodávce, které spočívají především v:


• zjištění potřeb a požadavků Zákazníka, 
• zjištění údajů o případných existujících smluvních vztazích dodávky elektřiny/plynu do odběrného místa Zákazníka, 
• zjištění údajů o odběrném místě, 
• doporučení dodavatele a produktu.

 

4.7 Poskytovatel zašle Zákazníkovi k závěrečnému odsouhlasení písemné shrnutí požadavků cestou elektronické pošty. Shrnutí požadavků obsahuje alespoň údaje o odběrném místu Zákazníka a Zákazníkem požadované parametry Smlouvy o dodávce (alespoň v rozsahu typu komodity, doby trvání závazku ze smlouvy o dodávce a ceny za dodávku komodity). Bez písemného odsouhlasení shrnutí požadavků ze strany Zákazníka nepřistoupí Poskytovatel ke sjednání Smlouvy o dodávce. Zákazníkem akceptované shrnutí požadavků je nedílnou součástí Smlouvy o zprostředkování.

 

4.7 Poskytovatel negarantuje Zákazníkovi, že k uzavření Smlouvy o dodávce ze strany vybraného dodavatele skutečně dojde. O nemožnosti uzavření Smlouvy o dodávce bude Poskytovatel Zákazníka bezodkladně informovat.

 

4.8 Poskytovatel předá Zákazníkovi jedno vyhotovení Smlouvy o dodávce, kterou za Zákazníka uzavřel bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření, ne však později než ke dni zahájení dodávky dle takové Smlouvy o dodávce.

 

4.9 Uzavřením Smlouvy o dodávce za Zákazníka s vybraným dodavatelem a doručením vyhotovení této Smlouvy o dodávce Zákazníkovi je splněna služba dle Smlouvy o zprostředkování ze strany Poskytovatele. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za splnění či nesplnění povinností dodavatele vůči Zákazníkovi z uzavřené Smlouvy o dodávce.

 

4.10 Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn v souladu s energetickým zákonem bez postihu vypovědět závazek ze Smlouvy o dodávce, kterou za něho uzavřel Poskytovatel, kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze Smlouvy o dodávce příslušnému dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o výpovědi závazku ze Smlouvy o dodávce příslušnému dodavateli.

 


5. ZAJIŠTĚNÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH PRACÍ

 

5.1 Poskytovatel na Webovém portálu vyobrazuje nabídku drobných elektroinstalačních prací dodavatele PREměření, a.s., se sídlem: Praha 10, Na hroudě 2149/19, PSČ 10000, IČO: 25677063 (dále jen „dodavatel“). Nabídka uvedená na Webovém portálu se může lišit od aktuální nabídky dodavatele vzhledem k obsahovému zaměření Webového portálu.

 

5.2 Poskytovatel nabízí Zákazníkovi možnost uzavření příkazní smlouvy, na základě které Poskytovatel obstará Zákazníkovi příležitost uzavřít smlouvu o dílo na provedení elektroinstalačních prací (dále jen „Smlouva o dílo“) s dodavatelem podle požadavků Zákazníka (dále jen „Příkazní smlouvy“). Nedílnou součástí Příkazní smlouvy jsou tyto Podmínky.

 

5.3 Sdělením a odesláním kontaktních a identifikačních údajů Zákazníka v příslušné části Webového portálu dochází k uzavření Příkazní smlouvy.

 

5.4 Bezodkladně po uzavření Příkazní smlouvy kontaktuje Poskytovatel Zákazníka za účelem upřesnění požadavků a pokynů Zákazník na Smlouvu o dílo.

 

5.5 Poskytovatel zašle Zákazníkovi k závěrečnému odsouhlasení písemné shrnutí požadavků cestou elektronické pošty. Poté, co Zákazník odsouhlasí shrnutí požadavků, předá Poskytovatel požadavky Zákazníka včetně jeho identifikačních a kontaktních údajů dodavateli za účelem dalších úkonů směřujících k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem. Zákazníkem akceptované shrnutí požadavků je nedílnou součástí Příkazní smlouvy.

 

5.6 Předáním požadavku dodavateli je služba dle Příkazní smlouvy ze strany Poskytovatel splněna. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za splnění či nesplnění povinností dodavatele vůči Zákazníkovi z uzavřené Smlouvy o dílo.

 


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

6.2 K uzavření a plnění smlouvy o poskytování informačních a poradenských služeb dle článku 2, Smlouvy o zprostředkování dle článku 4 nebo Příkazní smlouvy dle článku 5 jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu či v rámci telefonního hovoru s operátorem Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění smlouvy o poskytování informačních a poradenských služeb, Smlouvy o zprostředkování dle článku 4 nebo Příkazní smlouvy dle článku 5 může být ze strany zástupce Poskytovatele kontaktován telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty.

 

6.3 Účelem poskytnutých osobních údajů Uživatele je uzavření a plnění smlouvy o poskytování informačních a poradenských služeb dle článku 2, Smlouvy o zprostředkování dle článku 4 nebo Příkazní smlouvy dle článku 5, dále pak oprávněný zájem Poskytovatele spočívají např. v přímém marketingu. Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Poskytovatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu www.enkidoo.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál či je neoprávněně užít.

 

7.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

 

7.3 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

7.4 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V případě služeb dle části 4 těchto Podmínek (zprostředkování v energetických odvětvích) je příslušným subjektem Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

 

7.5 Pro účely kontaktování Poskytovatel včetně případného vyřizování stížností slouží adresa sídla Poskytovatel, případně elektronická adresa pre@pre.cz či telefonní kontakt +420 800 550 055.

 

7.6 Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu www.enkidoo.cz/reklamacni-rad.

 

7.7 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

7.8 V případě rozporu mezi Podmínkami a ujednáními v Dohodě dle článku 4 nebo v příkazní smlouvě dle článku 5 mají přednost ujednání příslušné Dohody.

 

7.9 Pro písemný styk lze použít způsob odeslání dopisu, osobní předání písemnosti, faxovou zprávu, elektronickou zprávu nebo zprávu SMS zaslanou na kontaktní číslo mobilního telefonu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v Dohodě/příkazní smlouvě. Pokud není v dohodě uvedena kontaktní poštovní adresa, doručují se písemnosti na adresu sídla / místa podnikání / bydliště Uživatele dle Dohody/příkazní smlouvy. Při zachování stejných zásad je možné i osobní doručení písemností s písemným potvrzením převzetí.

 

7.10 Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi je splněna, jakmile adresát písemnost převezeme (např. vložením dopisu do domovní schránky zákazníka nebo okamžikem bezchybného odeslání oznámení do jeho e-mailové schránky) nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná nebo jakmile byla písemnost vrácena jako nedoručitelný e mail a adresát svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil (např. neoznámením změny své kontaktní poštovní či e mailové adresy druhé smluvní straně). Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne.

 

Podmínky účinné od 1. 1. 2022 PREzákaznická, a.s.

Stěhování krok za krokem

Stáhněte si náš podrobný kontrolní seznam úkolů a nenechte se překvapit žádnou situací během stěhování. Díky nám na nic nezapomenete a nic vás nezaskočí.

Vyhledejte si dodavatele energií

Výběr dodavatele energie je důležitým krokem pro každou domácnost. Díky Indexu Enkidoo za vás vše posoudíme u dodavatele a pak vše vyřešíme do posledního detailu.

Průvodce
stěhováním

Provedeme vás stěhováním od A až po Z. Poskytneme vám srozumitelné rady a tipy, jak řešit výběr bydlení, jeho financování, nebo třeba přepis energií.

Průvodce
energiemi

Nevíte, jak na samoodečet energie? Netušíte, jakého vybrat dodavatele? Chcete zjistit, jak uspořit na energiích? Odpovíme vám na vše, co se energií týká.

“Díky transparentnosti a objektivnosti Indexu Enkidoo máme k dispozici srovnání téměř všech dodavatelů energií”

Naším cílem je pomocí Indexu vybrat dodavatele vámi hledané služby tak, aby nejlépe splňoval vaše požadavky. Ušetříme vám čas, který byste jinak investovali do vyhledávání informací o dodavatelích, recenzí poskytovatelů, studování obchodních podmínek a smluv. Vše odborně a rychle zhodnotíme za vás.

Enkidoo je tu proto, aby šetřil váš čas a peníze

 • Poradíme vám

  Máme spoustu rad i tipů, jak se přestěhovat nebo vybrat dodavatele energií.

 • Pomůžeme vám

  Díky seznamu ke stěhování nebo výběru dodavatele vám ulehčíme od starostí.

 • Vyřešíme za vás

  Najdeme nejen nejlepšího dodavatele energií, ale vyřešíme i jeho přepis.

 • Srozumitelně a bez obav

  Všechny informace podáváme transparentně a bez jakýchkoli skrytých úmyslů.